Charlotta Falkman utsedd till ordförande i Advokatsamfundets Straffavgiftsnämnd

Genom en ändring av rättegångsbalken höjs spannet på de straffavgifter som Advokatsamfundets disciplinnämnd kan utdela vid brott mot de Vägledande Reglerna för God Advokatsed till 10 000 – 250 000 kr. Hädanefter ska en advokat som åläggs att erlägga straffavgift kunna överklaga det beslutet till en för ändamålet särskilt inrättad nämnd, Advokatsamfundets Straffavgiftsnämnd. De nya reglerna kommer att träda i kraft den 1 januari 2024.

Vi är glada att meddela att Advokatsamfundets fullmäktige vid sitt årsmöte utsåg vår kollega Charlotta Falkman till ordförande i Straffavgiftsnämnden. Advokaten Johanna Björkman utsågs till vice ordförande. Övriga medlemmar är advokaten Sophie Palmgren Paulsson, f.d. hovrättspresidenten Lennart Svensäter och f.d. justitierådet Lars Edlund. Suppleanter är advokaterna Pär Andersson, Andreas Victor och Paula Save samt f.d. justitierådet Johnny Herre och f.d. justitierådet Magnus Widebeck.

Länk till lagändringens förarbeten: Regeringens proposition 2022/23:135 (Vissa frågor om justitieråd och om advokater).